Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Chương trình "Hoa Ban Trắng" ( from 4/8/2010 to 4/8/2013) (1)

Thứ ba, 03/08/2010 18:28 pm

TS.Trần Mạnh Tiến ( Đại học Bách...>...
Phạm Thị Xuân Châu (Đại học Sư phạm Hà nội)
blog.yume.vn/xem-blog/ts-tran-ma...D8F.html
Thông tin hình ảnh
Kích thước: 604 × 452
Loại: 271KB JPG
Các tìm kiếm có liên quan:
logo đại học sư phạm hà nội
window.dyn = {};(function(){ var g=false,i=window.location;dyn.initialize=function(a,b,c,d,f){k.initialize();m.registerListener(n.updateFilteringDisclaimer);google.x({id:"resize"},n.resizeImagePanel);google.bind(window,"resize",n.resizeImagePanel);var e=(a||i.href).replace("/imglanding?","/images?");e=o(e,"ijn","y");e=o(e,"source","imglanding");if(b)e=o(e,"ei",b);var h=c-0,j=0,l="";if(i.hash){j=p(i.hash,"start")-0;l=p(i.hash,"tbnid")}var q;if(l&&(j||j==0)&&(j

Không có nhận xét nào: