Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

A.24 months@Grimma Program at HUST (from 17/5/2011 to 23/4/2013)(2)

A.24 months@Grimma Program at HUST (from 17/5/2011 to 23/4/2013)(2)

Thứ ba, 17/05/2011 09:36

-


Delete
ComCore.Queuer.add(function() { ComCore.BootLoader.loadPackages(['photonoteeditor'], function() { var photoNoteEditor = new ComCore.PhotoNoteEditor('photoWrapper', 'photo'); }); ComCore.BootLoader.loadPackages(['photonoteviewer'], function() { var photoNoteViewer = new ComCore.PhotoNoteViewer('photoWrapper', 'photo'); }); });

Click to add a description
yesterday at 17:45


Tổng cộng : lần thực hiện
Chia sẻ qua Chia sẻ bài viết này cho bạn bè trên Facebook Chia sẻ bài viết này cho bạn bè qua Yahoo Messenger Chia sẻ bài này lên Twitter

Thanks: 0 | 0 Lượt xem

Không có nhận xét nào: