Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

A.36 months @ Grimma Program at HUST &VACE (from May 2011 to April 2014)(3)

A.36 months @ Grimma Program at HUST &VACE (from May 2011 to April 2014)(3)

Thứ năm, 12/05/2011 18:16
Cùng một tác giả

tmtien218 | 10 May, 2011 09:00

Cùng một tác giả

Thứ ba, 10/05/2011 08:55

altaltaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt

School of Chemical Engineering

* Login
Tên đăng nhập: Mật khẩu:
Bạn quên Mật khẩu? Bạn quên Tên đăng nhập?

* Đăng ký
Name: *
Tên đăng nhập: *
Email: *
Mật khẩu: *
Verify Password: *
Fields marked with an asterisk (*) are required.
Đăng ký

* Skip to content

* Trang chủ
* Tổ chức
o Thư ngỏ
o Lịch sử phát triển
o Hệ thống tổ chức
o Danh sách Cán bộ
o Liên chi Đoàn
o Cựu Cán bộ
o Chuẩn ISO
* Đào tạo
o Đào tạo Đại học
o Đào tạo Sau đại học
* Nghiên cứu
o Hướng nghiên cứu
o Đề tài Khoa học
o Chuyển giao Công nghệ
o Cơ sở vật chất
* Bộ môn
o Hóa lý
o Hóa Hữu cơ
o Hóa Phân tích
o Hóa Vô cơ-Đại cương
o Hóa Dược-Hóa chất Bảo vệ thực vật
o Công nghệ Hữu cơ-Hóa dầu
o Công nghệ Xenluloza-Giấy
o Máy & Thiết bị Công nghiệp Hóa chất
o Quá trình-Thiết bị CN Hóa học-TP
o Xây dựng Công nghiệp
o Công nghệ Điện hóa-BVKL
o Công nghệ In
o Công nghệ Vật liệu Silicat
o Công nghệ các chất Vô cơ
o PTN CN Lọc hoá dầu & VL XTHP
* Tin tức
o Bản tin
o Thông báo
o Hội giao lưu ngành Hóa học
o Các Quy chế và Văn bản mẫu
* Sinh viên
o Học bổng-Tuyển dụng
o Bài tập-Thí nghiệm-Thi
o Bảng điểm thi học kỳ
* Hợp tác
o Hợp tác trong nước
o Hợp tác Quốc tế
o Tổ chức & cá nhân tài trợ

Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)
Bộ môn Xây dựng Công nghiệp

* Giới thiệu
* Danh sách Cán bộ

Thành viên trực tuyến

TS. Trần Mạnh Tiến

Thay_tien


Họ và tên


TS. Trần Mạnh Tiến

Địa chỉ nơi làm việc:


Phòng 110 nhà C4

Email :


Tel :


+ 84-4-3 8 68 01 21

Fax :


+ 84-4-3 8 68 01 21

Các môn giảng dạy:


Quá trình và thiết bị trong Công nghệ hóa học 1

Hướng nghiên cứu:


1. Công nghệ chưng cất tinh dầu trong chân không bằng tháp đệm

2. Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải lỏng trong công nghệ hoá – thực phẩm. Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải lỏng cơ sở chế tác nhựa xuất khẩu quy mô nhỏ.

3. Nghiên cứu cháy nổ, thảm hoạ công nghiệp.

Các công trình NC đã công bố


1.UNDP-VIE-97-002:Nghiên cứu thảm họa công nghiệp ở Việt Nam. Hà Nội-2002

2.KY-02-06-01: “Nghiên cứu quá trình chưng chân không tinh dầu thông Uống Bí”- (Đề tài Khoa học-Công nghệ cấp Nhà nước)-Hà Nội-1993.

Các sách đã xuất bản


1. Công nghệ tinh chế và chuyển hóa tinh dầu làm thuốc và xuất khẩu,Nxb.Khoa học Kỹ thuật,Hà Nội 1994.

Học viên cao học đang hướng dẫn


Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn


Không có

Các thông tin khác (nếu có)


Ủy viên thường vụ,Thường trực Phân hội Kỹ thuật Công nghệ Hóa học (VACE).

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hóa học Việt Nam.
You are here: Home alt Danh sách Cán bộ alt TS. Trần Mạnh Tiến
alt

* HUST
* CHEMENG
* Sơ đồ trang
* Liên hệ

Copyright © 2011 Bản quyền thuộc về School of Chemical Engineering.
Trang web được phát triển trên Joomla! Theo giấy phép bản quyền GNU/GPL
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về Webmaster.
Cùng một tác giả

1.Trần Mạnh Tiến.UNDP-VIE-97-002 (Dự án khoa học UNDP Việt nam):Nghiên cứu thảm họa công nghiệp ở Việt Nam. Hà Nội-2002
2.KY-02-06-01: “Nghiên cứu quá trình chưng chân không tinh dầu thông Uống Bí”- (Đề tài Khoa học-Công nghệ cấp Nhà nước)-Hà Nội-1993.
3.Trần Mạnh Tiến.Báo cáo Hội nghị Khoa học kỷ niệm 45 năm thành lập Trường đại học Bách khoa Hà Nội.15/10/1956 &2001
4.Trần Mạnh Tiến.Đề tài khoa học cấp Trường đại học Bách khoa Hà Nội.2002.

5.TrÇn M¹nh TiÕn-NguyÔn Bin- §Æng Xu©n H¶o

Qu¸ tr×nh ch­ng ch©n kh«ng tinh dÇu th«ng U«ng bÝ b»ng th¸p ®Öm

TuyÓn tËp c¸c b¸o c¸o toµn v¨n Héi nghÞ Ho¸ häc toµn quèc lÇn thø ba -Héi Ho¸ häc ViÖt nam . Hµ néi , ngµy 1-2/10/1998.

6.Trần Mạnh TiếnNguyÔn Bin -Phïng Lan H­¬ng

Tèi ­u ho¸ thùc nghiÖm ®Ó x¸c ®Þnh chÕ ®é c«ng nghÖ cña th¸p ®Öm khi ch­ng ch©n kh«ng tinh dÇu th«ng U«ng bÝ

T¹p chÝ Ho¸ häc -Sè chuyªn ®Ò Kü thuËt C«ng nghÖ Ho¸ häc vµ M«i tr­êng . Sè 4b/1998.

7. TrÇn M¹nh TiÕn-NguyÔn Bin- §Æng Xu©n H¶o

Tæn thÊt ¸p suÊt cña th¸p ®Öm khi ch­ng ch©n kh«ng tinh dÇu th«ng U«ng bÝ

TuyÓn tËp c¸c b¸o c¸o toµn v¨n Héi nghÞ Khoa häc toµn quèc lÇn thø hai -Héi Kü thuËt C«ng nghÖ Ho¸ häc ViÖt nam - Hµ néi -14/5/1997.

8.TrÇn M¹nh TiÕn-NguyÔn Bin- §Æng Xu©n H¶o

¶nh h­ëng cña c¸c th«ng sè c«ng nghÖ ®Õn tæn thÊt ¸p suÊt cña th¸p ®Öm khi ch­ng ch©n kh«ng tinh dÇu th«ng U«ng bÝ.

T¹p chÝ Ho¸ häc- TËp 33 sè 3/1995.

9.TrÇn M¹nh TiÕn

Nghiªn cøu c«ng nghÖ t¸ch alpha-pinen tõ tinh dÇu th«ng U«ng bÝ b»ng ch­ng cÊt ch©n kh«ng trªn th¸p ®Öm.

LuËn ¸n Phã tiÕn sÜ khoa häc Kü thuËt -Chuyªn ngµnh “ Qu¸ tr×nh vµ ThiÕt bÞ C«ng nghÖ Ho¸ chÊt “ ( M· sè : 02-10-08) . Tr­êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ néi - th¸ng 5/1996.

10.Tran Manh Tien- Nguyen Bin-Nguyen Xuan Dung-..

Oils and Resins from plants in Viet nam

“1st International Polymer Symposium : Polymers from Natural Soureces “ 26-28 th January 1995

11.TrÇn M¹nh TiÕn _ NguyÔn Bin - §Æng Xu©n H¶o

C«ng nghÖ ph©n ®o¹n t¸ch alpha -pinen trong tinh dÇu th«ng .

S¸ch : C«ng nghÖ tinh chÕ vµ chuyÓn ho¸ tinh dÇu lµm thuèc -xuÊt khÈu “

( trang 23-32) Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc Kü thuËt . Hµ néi -1994.

11.Tran Manh Tien _ Nguyen Bin _ Dang Xuan Hao

Separation of alpha-pinene from Uong bi Turpentine oil using vacuum fractional distillation in the packed column.

Proceeding of 2nd Vietnam .National Congress on Chemistry .Chemical Society of Viet nam . Ha noi 7,8,9th December 1993.

2. TrÇn M¹nh TiÕn - NguyÔn Bin - §Æng Xu©n H¶o

Nghiªn cøu c«ng nghÖ t¸ch alpha-pinen trong tinh dÇu th«ng ®¹t hµm l­îng 95% víi hiÖu suÊt t¸ch > 80%.

B¸o c¸o §Ò ta× Khoa häc C«ng nghÖ cÊp Nhµ n­íc giai ®o¹n 1990-1995 ( M· sè : KY-02-06-01). Hµ néi -1993.

12. TrÇn M¹nh TiÕn - NguyÔn Bin - §Æng Xu©n H¶o

Mét sè ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh t¸ch alpha- vµ beta-pinen tõ tinh dÇu th«ng b»ng ch­ng cÊt ph©n ®o¹n.

T¹p chÝ D­îc häc - Bé Y tÕ-sè 5/1992.

13. TrÇn M¹nh TiÕn - NguyÔn Bin - §Æng Xu©n H¶o

VÊn ®Ò chuyÓn ho¸ tinh dÇu th«ng.

T¹p chÝ L©m nghiÖp -Bé L©m nghiÖp-sè 6/1992.

14. TrÇn M¹nh TiÕn - NguyÔn Bin - §Æng Xu©n H¶o

Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp chÕ biÕn nhùa th«ng ViÖt nam

T¹p chÝ Ho¸ häc vµ C«ng nghiÖp Ho¸ chÊt - Héi Ho¸ häc ViÖt nam -sè 1/1992.

15. TrÇn M¹nh TiÕn - NguyÔn Bin - §Æng Xu©n H¶o

Nhùa th«ng ë n­íc ta vµ kh¶ n¨ng chÕ biÕn.

T¹p chÝ L©m nghiÖp- Bé L©m nghiÖp -sè 12/1991.

Đời tôi với chuỗi kỳ thi

Con tàu Luận án -chuyến đi tốc hành...

Tặng em đoá cẩm tú cầu

Lạc vào Thung lũng rât giàu Tình yêu...

Dòng nước xanh để Hương Giang mãi trẻ

Riêng Ngự Bình-cây thông đó già thôi...

Hoa ban trắng tươi hồn tôi mãi

Mây bay ngang ...khi bạc mái đầu....

&Blogs &E-mail :

1. http://tmtien218.blogdulich.com

2. http://anhso.net/tmtien218hut/album

3. http://vn.360plus.yahoo.com/tmtien_1955/

4. http://tmtien218.vnweblogs.com/

5. http://tmtien218.blogspot.com

6. http://tmtien218.vnweblogs.com

7. http://yume.vn/tmtien218

8. E-mail : tmtien_1955@yahoo.com

9. E-mail : tmtien1955 @ Gmail.com

alt

Cùng một tác giả | Sau | Trước | GóP ý (0) | Trackbacks (0) | Bản inBản in


Tổng cộng : lần thực hiện
Chia sẻ qua Chia sẻ bài viết này cho bạn bè trên Facebook Chia sẻ bài viết này cho bạn bè qua Yahoo Messenger Chia sẻ bài này lên Twitter

Không có nhận xét nào: