Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

Đại hội XI khai mạc ngày 11/1/2011

Đại hội XI khai mạc ngày 11/1/2011

Hội nghị BCH Trung ương

1.400 đại biểu đại diện cho 3,6 triệu đảng viên về Hà Nội họp trong chín ngày.

Đại hội Đảng lần thứ XI, sự kiện chính trị được cho là quan trọng bậc nhất tại Việt Nam sẽ họp đầu năm 2011 tại Hà Nội.

1.400 đại biểu đại diện cho 3,6 triệu đảng viên trong nước sẽ tham dự, họp từ 11 đến 19 tháng Giêng năm 2011.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2015. Đây được coi là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa hai kỳ đại hội.

TTXVN đưa tin chủ đề hội họp của Đại hội XI gồm ba ý tưởng chính, đó là nâng cao, phát huy, và tạo nền tảng.

“Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại,” báo trong nước đưa tin.

Về đường lối, Việt Nam sẽ “kiên định con đường phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, ông Phạm Xuân Sơn, Phó ban Đối ngoại Trung ương cho TTXVN hay.

Việt Nam sẽ “tiếp tục coi chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng,

Và Việt Nam sẽ “tiếp tục phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để ý đến công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh người dân.”

Thứ Tư 22/12, Hội nghị Trung ương lần thứ 14 bế mạc, sau khi các đại biểu thông qua danh sách nhân sự đề cử vào các chức vụ tại Đại hội XI.

Nhiều văn kiện quan trọng sẽ được mang ra bàn thảo và thông qua trong phiên họp kéo dài trong chín ngày, tin trong nước cho hay.

Trong số này có Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X).

Và Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đại hội cũng sẽ nghe báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong 10 năm tới (2011-2020).

Không có nhận xét nào: