Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Thảo luận tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thảo luận tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

01:27' PM - Thứ bảy, 15/01/2011


Sau 3 ngày thảo luận đóng góp ý kiến cho các văn kiện trình Đại hội, từ ngày 15/1/2011, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XI bước vào phần thảo luận, xem xét, quyết định nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

Trong 3 ngày rưỡi làm công tác nhân sự, Đại hội XI sẽ thảo luận, biểu quyết về số lượng ủy viên trung ương; thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành trung ương khóa XI; nghiên cứu về hồ sơ nhân sự mà Ban chấp hành trung ương khóa X giới thiệu cũng như các nhân sự đề cử và ứng cử bổ sung ngoài danh sách trên.

Theo ông Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Tổ chức Trung ương, Ban chấp hành Trung ương khóa X đã có nhiều hội nghị trong nửa cuối năm 2010 bàn thảo, giới thiệu nhân sự khóa mới.

Đó là những cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có năng lực, uy tín trong Đảng, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm… Ban chấp hành trung ương khóa X sẽ trình danh sách giới thiệu Ủy viên trung ương để Đại hội XI xem xét và quyết định.

Tuy nhiên, đại biểu dự đại hội có thể ứng cử hoặc đề cử thêm. Phương hướng nhân sự dự kiến khoảng 175 Ủy viên trung ương chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết.

Đại hội sẽ giới thiệu số dư ít nhất 15% so với tổng số được bầu. Tại Đại hội lần này, chỉ có duy nhất một đại biểu tự ứng cử đó là ông Nguyễn Xuân Kiên sinh năm 1966, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học nghiệp vụ và tư liệu Ban Tuyên giáo trung ương.

N.A

Không có nhận xét nào: